Make your own free website on Tripod.com

 

 ประวัติของโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ)

            enter.gif

        โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวีดีอุปถัมภ์)  เดิมตั้งอยู่ที่วัดหนองสมัคร(เก่า)  ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ห่างจากที่อยู่ปัจจุบัน  1  กม.  ครั้งนั้นอาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เรียน  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  7  เดือนมิถุนายน  ..  2482  โดยนายจำรัส  บุญสนธิ       ศึกษาธิการอำเภอหนองแค  เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน  มีนามโรงเรียนว่า  “โรงเรียนประชาบาล 2” (วัดหนองสมัคร)       เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

            พ..  2484  คณะครู  ชาวบ้าน  ได้ร่วมกันบริจาคเงิน  จำนวน  1,900  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  .02  จำนวน  1  หลัง

            ..  2497  วัดหนองสมัคร ได้ย้ายสถานที่ตั้ง  มาสร้างใหม่  ณ ที่ปัจจุบัน  โรงเรียนจึงได้ย้ายตามมาด้วย          ส่วนอาคารเรียนก็รื้อย้ายมาด้วย  แต่มิได้ปลูกสร้างใหม่  และได้อาศัยศาลาการเปรียญของวัดหนองสมัครเป็นสถานที่เรียนสืบมา

            ..  2504  ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน  89,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  . 1.  ขนาด  8 x 12  เมตร       4  ห้องเรียน  จำนวน  2  หลัง  พื้นคอนกรีต  ผนังฉาบปูนไม่มีฝากั้นห้อง

            วันที่  1  พฤษภาคม   2513   ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เปิดทำการสอน  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  (.5 – .7)        เป็นปีแรก  โดยเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

            วันที่  17  สิงหาคม   2513   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ได้จัดสรรงบประมาณ  17,600  บาท  และมูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์  บริจาคสมทบ  17,400  บาท  รวมเป็น  35,000  บาท  ต่อเติมอาคารอีก  2  ห้องเรียน  รวมเป็น  10   ห้องเรียน

            วันที่  14   กุมภาพันธ์   ..  2518   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ได้จัดสรรงบประมาณให้  436,000   บาท   มูลนิธิสุขาวดีบริจาคสมทบ  จำนวน  300,000  บาท  คณะครู คณะกรรมการศึกษา  ประชาชนร่วมกันบริจาค  จำนวน  31,795  บาท  รวมเป็นเงิน      736,000  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  017  จำนวน   2  หลัง  (ต่อกัน)   รวม  8  ห้องเรียน  และในปี  ..   2518  นายสีไพร   หงส์บุญมี      ได้บริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน  จำนวน  1  ไร่       90       ตารางวามูล  ค่า   85,000  บาท 

            วันที่  30   ธันวาคม  ..   2518   ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เพิ่มชื่อโรงเรียนวัดหนองสมัครเป็น             โรงเรียน  วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)  และได้ทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนที่เพิ่มชี่อใหม่  เมื่อวันที่  5  พฤษภาคม  ..  2521 

โดยนายเสงี่ยม  ภูเขาทอง  นายอำเภอหนองแค  มาเป็นประธานในพิธี  

        ปีงบประมาณ   2523   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ได้รับจัดสรรงบประมาณให้  จำนวน   28,000  บาท            ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน  017   จำนวน  2  ห้องเรียน  และประชาชนได้ร่วมบริจาคอีก  15,000  บาท  ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน  แบบ  017   อีก  1  ห้องเรียน  รวมเป็น   3   ห้องเรียน

           วันที่ 1 ตุลาคม  ..2525   ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ

           วันที่  16   กันยายน  ..   2528   ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร  แบบ  312 กรมสามัญ   จำนวน  1   หลัง  งบประมาณ   240,000  บาท

            ปีงบประมาณ   2529  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จาก  สปจ.สระบุรี  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  105 / 26  

จำนวน  1  หลัง   2  ชั้น   8  ห้องเรียน  งบประมาณ  1,003,000  บาท

            ปีงบประมาณ   2534   ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จาก  สปจ.  สระบุรี  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ  สปช.  205/26         จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  984,500  บาท 

            ปีการศึกษา   2536  ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (.1 – .3 )  ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  มีนักเรียน  ชั้น ม.1  จำนวน  21  คน  แยกเป็นชาย   16  คน  หญิง  5  คน

            ปีการศึกษา   2540 – 2541   ได้ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  017   (ดัดแปลง)  จำนวน  1  หลัง  8  ห้อง         ด้วยงบประมาณบริจาค            จำนวน  1,000,000  บาท

            ปีการศึกษา   2542   ได้รับงบประมาณ จาก สปจ.สระบุรี ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 105/29  จำนวน  1  หลัง       4  ห้องเรียน                     งบประมาณ  1,831,000  บาท

            ปีการศึกษา   2544    ได้รับงบประมาณจาก  สปจ.สระบุรี ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน  แบบ สปช.  105/29  จำนวน   2  ห้องเรียน                งบประมาณ  160,000  บาท    ปัจจุบัน  เปิดทำการสอน  3  ระดับการศึกษา  คือระดับก่อนประถมศึกษา  ( .1 – .2 )

               ระดับประถมศึกษา  (.1 – .6)และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (.1 – .3)  มีนักเรียนรวม  ณ วันที่   10   มิถุนายน    พ.ศ.   2546            จำนวน     666         คน

 3d_basic_home.gif

3d_basic_next_1.gif