Make your own free website on Tripod.com

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

fish_orange.gif 

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1.

นายสวงษ์       ทองขาว

ประธานกรรมการ

2.

นายปรีชา        คงกิติมานนท์

รองประธาน

3.

นายสมทรัพย์        อุ่นคำ

กรรมการ

4.

นายสมศักดิ์          พิมพา

กรรมการ 

5.

นางสาวพรพิมล     คูประทุมศิริ

กรรมการ 

6.

นายฐิตินันท์         เมฆสุกใส

กรรมการ 

7.

นายบัวพา           บุญวัง

กรรมการ 

 8.

นางสาวจุฑามาศ   วะนุยารักษ์

กรรมการ 

 9.

นายจรูญ            วงศ์คำสอน

กรรมการ

10.

นายวีระวัฒน์       คูวิจิตรสุวรรณ

กรรมการ 

 11.

นางเสาวลักษณ์    นนทชัย

กรรมการ 

 12.

นายเผือก             ชุ่มชื่น

กรรมการ

13.

นายสัมฤทธิ์          จีรจิตต์

กรรมการ 

14.

นางกองคำ           หารคุโน

กรรมการ

 15.

นายจำนงค์           พันธุ์แก้ว

กรรมการ / เลขา

 

 

3d_basic_back.gif3d_basic_home.gif3d_basic_next.gif