Make your own free website on Tripod.com

นโยบายของโรงเรียน

 

attention.gif

 

1. เร่งรัดการปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

2. เร่งรัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ระดับก่อนประถมศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

4. ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียน ให้ได้เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และ การกีฬา

6. เร่งรัดการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้

7. จัดตั้งกองทุนสวสัสดิการ สำหรับครู - ภารโรง

8. ส่งเสริมให้ครู - อาจารย์ เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การจัดทำผลงานทางวิชาการ  และ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครู - นักเรียน

9. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน

10. พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยดำเนินงานตามแนวการจัดกิจกรรม 5 ส

3d_basic_back.gif3d_basic_home.gif3d_basic_next.gif