Make your own free website on Tripod.com

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)  ปีการศึกษา  2546

ระดับก่อนประถมศึกษา  ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำแนกตามชั้น  จำนวนนักเรียนแยก ชาย - หญิง

 pattern02_red.gif

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

 

ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา

 

 

 

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีที่ 1/1

อนุบาลปีที่  ½

อนุบาลปีที่ 2/1

อนุบาลปีที่ 2/2

 10

12

16

16

 10

10

16

15

 22

22

32

31

นางกองคำ            หารคุโน

นส.สุมาลี             บุญอินทร์

นางเพลินพิศ         บุญเหลือ

นางฉวีวรรณ         เขมชัย

 

รวม

 56

51 

 107

 

 

ประถมศึกษาปีที่  1/1

ประถมศึกษาปีที่  ½

ประถมศึกษาปีที่  2/1

ประถมศึกษาปีที่  2/2

ประถมศึกษาปีที่  3/1

ประถมศึกษาปีที่  3/2

ประถมศึกษาปีที่  4/1

ประถมศึกษาปีที่  4/2

ประถมศึกษาปีที่  5/1

ประถมศึกษาปีที่  5/2

ประถมศึกษาปีที่  6/1

ประถมศึกษาปีที่  6/2

 21

22

18

18

17

21

14

18

11

12

15

17

 16

16

15

15

19

15

15

11

16

16

14

17

 37

38

33

33

36

36

29

29

37

28

29

34

นางสุวิมล             จรจรัญ

นางปราณี             พันธ์ช่อทอง

นางพรรณา           แรกขึ้น

นางยุพดี               พูนผล

นางมาลี                ภัทรโสภณกุล

นางสาวสมฤทัย    บางช้าง

นายอดุลย์            พรวัฒนา

นางวราภรณ์         ชีวกานนท์

นายสมชาติ          เกิดศิลป์

นางสุวรรณา        วงษ์เฉลิม

นางลักขณา           พานิชย์

นางบุญยิ่ง             เข็มพงษ์

 

รวม

 201

 185

 386

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

มัธยมศึกษาปีที่ ½

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

 18

16

16

13

30

 13

14

15

16

19

 

 31

30

31

29

49

นางอรุณศรี          รักญาติ

นายฐิติพงษ์          แรกขึ้น

นายณรงค์             พานิชย์

นางสาวมณี           รัตนผล

นางสาวบุญช่วย    ศรีเกิด

 

รวม

 93

77 

170 

 

 

รวมทั้งสิ้น

 352

314 

 666

 

 

 

 3d_basic_back.gif3d_basic_home.gif3d_basic_next.gif