Make your own free website on Tripod.com

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

 โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

attention.gif

 

ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เวลาเรียน (ชั่วโมง / ปี)

ช่วงชั้นที่ 1

ช่วงชั้นที่ 2

ช่วงชั้นที่ 3

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

1

ภาษาไทย

360

360

320

240

 200

200

120

120

120

2

คณิตศาสตร์

200

200

200

 200

 160

 160

 120

 120

 120

3

วิทยาศาสตร์

80

80

80

 80

120

120

 120

 120

 120

4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

80

80

80

 80

 80

 80

 120

 120

 120

5

สุขศึกษาและพลศึกษา

40

40

40

 40

 40

 40

 80

 80

 80

6

ศิลปะ

40

40

40

 40

 40

 40

 80

 80

 80

7

การงานอาชีพ และ เทคโนโลยี

80

80

120

 120

 120

 120

 120

 120

 120

8

ภาษาต่างประเทศ

80

80

80

 80

 120

120

 120

 120

 120

*

กิจกรรมเรียนรู้เพิ่มติม

-

-

-

 40

 40

 40

 160

 160

 160

*

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

40

40

40

 80

 80

 80

 160

 160

 160

 

รวม

1,000

1,000

1,000

 1,000

 1,000

 1,000

 1,200

 1,200

 1,200

 

โครงสร้างหลักสูตร ช่วงชั้นที่ 1  ( ป.1 - ป.3)

กำหนดเวลาเรียนเป็นรายสัปดาห์.

button.gif

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ชม./สัปดาห์

ชม./สัปดาห์

ชม./สัปดาห์

ชม./สัปดาห์

ชม./สัปดาห์

ชม./สัปดาห์

1. ภาษาไทย

 9

 -

 9

 -

 9

 -

2. คณิตศาสตร์

 5

 -

5

 -

 5

 -

3. วิทยาศาสตร์

 2

 -

2

 -

 2

 -

4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 2

 -

 2

 -

 2

 -

5. สุขศึกษาและพลศึกษา

 1

 -

 1

 -

 1

 -

6. ศิลปะ

 1

 -

 1

 -

 1

 -

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 2

 -

 2

 -

 2

 -

 8. ภาษาต่างประเทศ

 2

 -

 2

 -

 2

 -

 รวม

 24

 -

 24

 -

 24

 -

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 1

 1

 1

 รวมจำนวนคาบ/สัปดาห์

 25

 25

 25

 

โครงสร้างหลักสูตร ช่วงชั้นที่ 2  ( ป.4 - ป.6)

กำหนดเวลาเรียนเป็นรายสัปดาห์.

button.gif

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ชม./สัปดาห์

ชม./สัปดาห์

ชม./สัปดาห์

ชม./สัปดาห์

ชม./สัปดาห์

ชม./สัปดาห์

1. ภาษาไทย

 6

 -

 5

 -

 5

 -

2. คณิตศาสตร์

 5

 -

 4

 -

 4

 -

3. วิทยาศาสตร์

 2

 -

 3

 -

 3

 -

4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 2

 -

 2

 -

 2

 -

5. สุขศึกษาและพลศึกษา

 1

 -

 1

 -

 1

 -

6. ศิลปะ

 1

 1

 1

 1

 1

 1

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 3

 -

 3

 -

 3

 -

 8. ภาษาต่างประเทศ

 2

 -

 3

 -

 3

 -

 รวม

 22

 1

 22

 1

 22

 1

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 2

 2

 2

 รวมจำนวนคาบ/สัปดาห์

 25

25

25

 

โครงสร้างหลักสูตร ช่วงชั้นที่ 3  ( ม.1 - ม.3)

กำหนดเวลาเรียนเป็นรายสัปดาห์.

button.gif

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ชม./สัปดาห์

ชม./สัปดาห์

ชม./สัปดาห์

ชม./สัปดาห์

ชม./สัปดาห์

ชม./สัปดาห์

1. ภาษาไทย

 3

 -

 3

 -

 3

 -

2. คณิตศาสตร์

 3

 -

 3

 -

 3

 -

3. วิทยาศาสตร์

 3

 -

 3

 -

 3

 -

4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 3

 1

 3

 1

 3

 1

5. สุขศึกษาและพลศึกษา

 2

 1

 2

 1

 2

 1

6. ศิลปะ

 2

 1

 2

 1

 2

 1

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 3

 1

 3

 1

 3

 1

 8. ภาษาต่างประเทศ

 3

 -

 3

 -

 3

 -

 รวม

 22

 4

 22

4

 22

 4

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 4

 4

 4

 รวมจำนวนคาบ/สัปดาห์

 30

 30

30

 

 

3d_basic_back.gif3d_basic_home.gif3d_basic_next.gif