Make your own free website on Tripod.com

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

 

wave.gif

 

 

นายจำนงค์     พันธุ์แก้ว     ผู้อำนวยการโรงเรียน      

วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)      

เกิดวันที่    25  พฤศจิกายน   พ.ศ.   2494 

                 

ประวัติการศึกษา

                                จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร  จังหวัดน่าน

ประวัติการทำงาน

                                เริ่มรับราชการ  วันที่  3  กันยายน  พ.ศ.  2516  

                                พ.ศ.  2539  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดด      อ. สันติสุข   จังหวัดน่าน

                                พ.ศ.  2546  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนัดหนองสมัครฯ  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี

คติในการทำงาน

                                                "การเริ่มต้นที่ดีเหมือนสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง"

 

 

แนะนำผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน

star02_yellow.gif

 

นายสัมฤทธิ์     จีรจิตต์     ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน      

วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)      

เกิดวันที่    25  พฤศจิกายน   พ.ศ.   2500

 

            เริ่มรับราชการ  ในตำแหน่ง  ครู 1  ปี  2521

                            โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส   สปอ.แก่งคอย

            ครู   ร.ร. วัดพระพุทธฉาย     สปอ. เมือง  สระบุรี

            หัวหน้างานสรรหา และ บรรจุแต่งตั้ง    สปจ.  สระบุรี

            อาจารย์ 2   โรงเรียนอนุบาลสระบุรี   สปอ.เมืองสระบุรี

            ครูกลุ่ม  สลน.  ดีเด่น   ของ สปช.  ปี  2537

            ครูเสมาทองคำ   สปอ.   เมืองสระบุรี   ปี  2541

            ครูสอนวาดภาพยอดเยี่ยม   สปอ. เมือง  ปี  2539 - 2544

            ครูสอนวาดภาพรางวัลชนะเลิศของสถาบันราชภัฏเทพสตรี  ปี  2542 - 2543

            ครูแกนนำ  ของ สปจ.  สระบุรี   ปี  2544

            ครูต้นแบบ   สาขาศิลปะ   ของ  สปจ. สระบุรี  ปี  2544

            ผู้แทนครูใน  กปอ. เมือง สระบุรี   ปี  2544

            ครูเกียรติยศ (Teacher  awards)  ปี  2545canvas_hot.gif

            ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)  25  มีนาคม   2545

 

คติในการทำงาน

                                                "ทำให้สำเร็จ  และ  ดีที่สุด "

3d_basic_back.gif3d_basic_home.gif3d_basic_next.gif