Make your own free website on Tripod.com
                       ผนภูมิโครงสร้างการบริหาร และ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)                                
            คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
 
 
   
         
                 
         
       
              งานวิชาการ           งานกิจการนักเรียน                งานบุคลากร   งานอาคารสถานที่      งานธุรการ การเงิน พัสดุ     งานความสัมพันธ์กับชุมชน                งานโครงการพิเศษ  
           
             คณะกรรมการ               คณะกรรมการ                คณะกรรมการ   คณะกรรมการ               คณะกรรมการ               คณะกรรมการ                    คณะกรรมการ  
           
                ครูวิชาการ                หัวหน้างาน                 หัวหน้างาน   หัวหน้างาน                  หัวหน้างาน                หัวหน้างาน                       ห้วหน้างาน  
           
       ระดับก่อนประถมศึกษา                 ฝ่ายปกครอง             งานพัฒนาบุคลากร     อาคาร 1                 งานสารบรรณ            งานประชาสัมพันธ์    งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
           
           ระดับประถมศึกษา                 ฝ่ายกิจกรรม                งานสวัสดิการ   อาคาร 2                   งานการเงิน           งานให้บริการชุมชน                    งานข้อมุลบุคลากร  
           
             ระดับมัธยมศึกษา                  ฝ่ายบริการ            บำเหน็จความชอบ   อาคาร 3                     งานพัสดุ    งานรับความช่วยเหลือจากชุมชน                     งานข้อมูลนักเรียน  
           
    อาคาร 4          งานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
           
      อาคารประกอบ      
           
                                          แผนปฏิบัติการประจำปี
 
                     
       
                                                      นักเรียน              ดี             เก่ง               มีสุข                
     
    back       home   next